Aasta oli siis ’75…

Ajalugu on minu jaoks äärmiselt põnev. Meeldis see juba õppeainena koolis ja meeldib siiani. Eriti põnev on aga viimasel ajal mulle koertega seonduv ajalugu, peamiselt just kodumaine. Nii sattuski minu kätte selline  roosakaslillade kaantega lugemisvara, mis kannab pealkirja ”Teenistuskoerte Vabariikliku Näituse Kataloog 1975.a”

1_1_28598002

Toimetajaks Lilian Hanniste ja sisukirjelduseks teen copy paste Raamatukoi lehelt – ALMAVÜ Vabariikliku Teenistuskoerte Kasvatajate Klubi korraldatud teenistuskoerte  näituste kataloog tutvustab näitusest osavõtu tingimusi, hindamispõhimõtteid, koerte dressuuri põhimõtteid ja osalevaid teenistuskoeri.

Ja just see dresuuriosa oli seal nii põnev, et tundus kohe patt mitte jagamata seda jätta. Kuna mahakirjutatud tekst on pikk, siis mis siin pikalt ikka rohkem kirjutada. Soovin vaid põnevat lugemist 😉

DRESSUURIST

Igal kevadel ja sügisel korraldab ALMAVÜ Vabariiklik Teenistuskoerte Kasvatajate Klubi üld- ja eridressuuri kursused. Kursuste lõpul teevad koerad läbi katsed, kus kohtunike kolleegium hindab nii koera kui ka dresseerija võimeid ning annab koerale kas I, II või III järgu. I ja II järgu puhul antakse diplom ning vastavalt kuld- ja hõbežetoon. III järgu saanud koerale antakse diplom.

Näitusel hinnatakse koeri ekspertiisi tulemuste põhjal medalitega. Et saada näitusel medalit, peavad 1,5 kuini 2,5 aasta vanuste koerad esitama ülddressuuri ning 2,5 aasta vanuste ja vanemate koerte omanikud eridressuuri diplomi. Kuni 1,5 aasta vanused koerad saavad medaleid dressuuri diplomita.

Mida peavad teadma dresseerija ja tema koer ülddressuuri katsetel, on toodud allpool.

ÜLDRESSUURI KURSUS

Katsed ülddressuurist korraldatakse vastavate riistadega sisustatud õppeplatsil.
Katsetele tulevad dresseerijad kerges mugavas riietuses. Koerad tuuakse kohale jalutusrihmata, valju (tagidega-) kaelarihmata, medalite ja žetoonideta.
Dresseerija juhib koera käskluste või žestide abil, kas lahus või koos.
Koera nime on lubatud hüüda sel puhul, kui käskluse andmisel on koera tähelepanu pööratud mujale.

Kohtunike kolleegiumil on katsetel õigus kontrollida dresseerijate ettevalmistust ja nende koerte oskusi ükskõik, millises võtete sooritamise järjekorras, välja arvatud kompleksvõtted. Koerte suhtumist toidusse kontrollitakse enne ebasoovitava tegevuse lõpetamise võtet. Suhtumist lasusse kontrollitakse viimasena.

Koerte püsivus võtete sooritamisel peab olema 10-15 sekundit.
Dresseerija keskmine hinne saadakse üldisest pallide summast (pallid koera juhtimise eest kõikide võtete sooritamisel + pallid koera töö eest). Katsed sooritanud koera üldisele hindele lisatakse dresseerijale antud hinne, mille ta sai kogu kursuse töö eest.

Ülddressuuri katsetel kontrollitakse, kuidas koer täidab järgimisi võtteid: 1. Dresseerija kõrval käimine.

2. Suhtumine suukorvisse.

3. Käskluste “Püsti!” (“Seisa!”), “Istu!”, “Lama!” täitmine (kontrollitakse koos)

4. Dresseerija juurde tulek ja tagasipöördumine kohale (kontrollitakse koos).

5. Visatud eseme toomine (“Apporte!”)

6. Suhtumine toidusse.

7. Ebasoovitava tegevuse lõpetamine (“Fu!”)

8. Poomi ja redeli ületamine.

9. Barjääri ja aia ületamine.

10. Suhtumine lasusse.

 

1. DRESSEERIJA KÕRVAL KÄIMINE (KÄSKLUS “KÕRVAL!”)

Dresseerija liigub koos tema vasaku jala juures astuva koeraga 20m kauguselt otsejoones kohtuniku poole, jääb temast 2m kaugusele valveseisangusse ja raporteerib: “Dresseerija (ees- ja perekonnanimi) koos koeraga (koera nimi) ülddressuuri katseteks valmis!”
Pärast raporteerimist alustab dresseerija koos koeraga kohtuniku juhtimisel liikumist 30x50m suurusel platsil, sooritab täpselt pöörded, muudab liikumise kiirust, jääb seisma ja sooritab pöörded kohal.
Korduskäsklused ja –žestid on lubatud ainult suuna ja kiiruse muutmisel, samuti seismajäämisel. Kõik muud koera mõjutamise vahendid on keelatud.

Dresseerija peab tulema koos koeraga kohtuniku ette rivisammul. Raport kohtuniule peab olema antud selge häälega, reipalt. Dresseerija peab täpselt juhtima koera liikumise ajal ega tohi moonuta käsklusi ja žeste.
Kõrgeim hinne dresseerijae koera juhtimise eest – 5 palli.

Hinne alaneb:
1/2 palli ebakorrektse tuleku eest kohtuniku juurde;
1/2 palli loiu raporteerimise eest;
1/2 palli iga ebatäpse pöörde eest liikumisel ning kohal;
1 pall, kui koera ei ergutata katse sooritamisel;
1 pall häälekõla (intonatsioon) oskamatu kasutamise eest;
1/2 palli iga käskluse moonutamise eest;
2 palli ebasoovitavate mõjutusvahendite kasutamise eest (löögid, koera juurdemeelitamine maiustusega jne).

Koer peab liikuma dresseerija kõrval energiliselt, nii et tema rind oleks dresseerija vasaku põlve kohal. Seismajäämisel peab koer iseseisvalt istuma.
Kõrgeim hinne koerale dresseerija kõrval käimise eest – 5 palli.

Hinne alaneb:
1/2 palli iga korduskäskluse või –žesti eest, kui need ei ole seotud liikumissuuna või –kiiruse muutmisega;
1 pall dresseerijast mahajäämisel, etteminemisel või kõrvalekaldumisel koera keha pikkuse ulatuses:
1 pall, kui koer dresseerija seismajäämisel või pöörete sooritamisel kohal iseseisvalt ei istu;
1/2 palli vale asendi eest istumisel dresseerija jala juures;
2 palli dresseerijast maha jäämisel, etteminemisel või kõrvalekaldumisel rohkem kui koera keha pikkuse ulatuses.

 

2. SUHTUMINE SUUKORVISSE (ILMA KÄSUTA)
Kohtuniku nõudel paneb dresseerija koera istuma, näitab koera hammaste vastastikust asetust – hambumust ning paneb koerale rahulikult suukorvi pähe.
Seejärel annab ta käskluse “Kõrval!” ja liigub koos koeraga 100 – 150 m edasi. Liikumisel muudab ta suunda ja teeb peatusi.

Dresseerija peab kiirelt ning õigesti näitama koera hambumust, panema vilunud liigutusega koeralesuukorvi pähe, energiliselt liikuma, sooritama täpselt pöördeid ning õigesti juhtima koera.

Kõrgeim hinne dresseerijale koera suhtumise eest suukorvisse – 5 palli.

Hinne alaneb:
1-2 palli suukorvi halvasti päheasetamise eest;
1/2 – 1 palli hambumuse oskamatu näitamise eest;
1/2 palli, kui koera ei kiideta ega ergutata;
1/2 palli koera hilinenud mõjutamise eest;
2 palli koeraga jämeda käitumise eest.

Koer peab tõrkumatult laskma vaadata hambumust, suhtuma ükskõikselt suukorvisse ega tõrkuma selle pähepanemisel; liikuma rahulikult.

Kõrgeim hinne koerale ükskõikse suhtumise eest suukorvisse – 5 palli.

Hinne alaneb:
1/2 – 1 pall tõrkumise eest suukorvi pähepanemisel;
1/2 – 1 pall tõrkumise eest hambumuse vaatamisel;
1/2 palli iga katse eest suukorv maha visata;
1/2 palli iga kordus- või keelava käskluse eest;
3-4 palli kui koer, vaatamata dresseerija mõjutustele, püüab suukorvi ära kiskuda.

 

3. SEISMINE, ISTUMINE, LAMAMINE (KÄSKLUSED “SEISA!” VÕI “PÜSTI!”, “ISTU!”, “LAMA!”)

Kõiki võtteid kontrollitakse kompleksselt. Dresseerija panev koera istuma ning eemaldub temast 15 m kaugusele. Kohtuniku märguandel paneb dresseerija käskluste või žestidega koera kas lamama, püsti seisma või istuma, selle arvestusega, et iga võte täidetakse kaks korda eri asendist.

Dresseerija peab täpselt juhtima koera, õigesti andma käsklusi ja kasutama žeste, õigeaegselt kiitma koera ning oskuslikult kasutama intonatsiooni.
Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest (iga võtte eest eraldi) – 5 palli.

Hinne alaneb igal võttel eraldi:
1/2 palli koera loiu juhtimise eest;
1/2 iga käskluse või žesti moonutamise eest;
1 pall intonatsiooni väära kasutamise eest;
1 pall koera oskamatu kiitmise eest;
1 pall, kui koer kardab dresseerijat;
1-2 palli koeraga toore käitumise eest.

Kõrgeim hinne koerale iga võtte eest eraldi – 5 palli.

Hinne alaneb:
1/2 palli iga korduskäskluse või -žesti eest;
1/2 palli iga asendi muutmise eest (käsuta);
1/2 palli vale asendi eest seismisel, istumisel, lamamisel;
1/2 palli võtete aeglase täitmise eest;
1/2 palli iga lähenemise eest dresseerijale asendite muutmisel;
1/2 palli iga kord, kui tähelepanu kaldub kõrvalisele ärritajale.

 

4. DRESSEERIJA JUURDE TULEK JA TAGASIPÖÖRDUMINE KOHALE (KÄSKLUSED “MINU JUURDE!” VÕI “SIIA!” NING “KOHT!”)

Mõlemaid võtteid kontrollitakse kompleksselt.
Dresseerija paneb koera lamama, asetab tema kõrvale mõne oma eseme ja eemaldub koerast 15 m kaugusele. Kohtuniku käskluse järel kutsub ta koera oma juurde ning pärast kindlaks määratud püsivusaega saadab ta oma kohale tagasi.

Dresseerija peab energiliselt, selge häälega ja õigesti andma käsklusi ning kasutama žeste, õigsti kasutama häälekõla, õigeaegselt ning õigesti kiitma koera ning kasutama keelukäsklusi.

Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest mõlema võtte sooritamisel – 15 palli (dresseerija juurde tulek 10 palli, tagasipöördumine kohale 5 palli).
Hinne alaneb:
1 pall koera loiu juhtimise eest
1/2 palli iga käskluse või žesti moonutamise eest;
1 pall, kui koer kardab dresseerijat;
1 pall meelituste oskamatu kasutamise eest;
1/2 palli häälekõla oskamatu kasutamise eest;
1 pall koeraga nõrga kontakti eest;
1 pall koeraga toore käitumise eest.

Koer peab vahetult jälgima dresseerijat ja esimese käsu või žesti peale kiirelt jooksma tema juurde ning pärast kindlaksmääratud püsivusaega pöörduma kiirelt endisele kohale tagasi ja lamama kohalejäetud esme juurde.
Kõrgeim hinne koerale mõlema võtte sooritamise eest – 15 palli(dresseerija juurde tulek 10 palli, kohaleminek – 5 palli).

Hinne alaneb igal võttel eraldi:
172 palli iga korduskäskluse või žesti eest;
1-2 – 1 pall võtete aeglase sooritamise eest;
1/2 palli, kui koer ei istu dresseerija vasaku jala juurde;
1 pall, kui koer pärast kohale tagasipöördumist ei lama;
1/2 palli, kui koer jääb kohale lamama 1 m kaugusel esemest;
3 palli, kui koer jääb lamama kaugemale, kui 1 m esemest.

 

5. VISATUD ESEME TOOMINE (KÄSKLUSED “APPORT!”, “ANNA!”)

Dresseerija paneb koera istuma oma vasaku jala juurde, võtab paremasse kätte selleks ettevalmistatud eseme, näitab seda koerale ning viskab selle vähemalt 10 meetri kaugusele. Pärast nõutud püsivusaega saadab koera käsklusega “Apport!” ning suunava žestiga eset tooma.
Käsklusega “Anna!” võtab dresseerija koeralt toodud eseme.

Dresseerija peab täpselt käskluste ja žestidega juhtima koera ning teda õigeaegselt kiitma või keelama.

Kõrgeim hinne dresseerijale – 10 palli.

Hinne alaneb:
1 pall koera loiu juhtimise eest
1/2 palli iga moonutatud käskluse või žesti eest;
1 pall häälekõla ebaõige kasutamise eest;
1/2 palli koera kiitmise eest ebasobival ajal;
1 pall koera mõjutamise puudumise eest;
1/2 palli koera hilinenud mõjutamise eest.

Koer peab istuma dresseerija vasaku jala juures ja alles käskluse “Apport!” peale kiirelt tõusma, jooksma visatud eseme juurde, haarama selle suhu ning kiirelt pöörduma esmega tagasi. Ta peab minema dresseerija seljatagant läbi ning istuma tema vasaku jala juurde. Käskluse “Anna!” järel peab koer andma dresseerijale toodud eseme.

Kõrgeim hinne koerale eseme toomise eest – 10 palli.

Hinne alaneb:
1/2 palli iga korduskäskluse või -žesti eest;
1/2 – 1 pall eseme loiu ja aeglase toomise eest;
1/2 – 1 pall esemega mängimise eest selle toomisel;
1 pall, kui koer pillab eseme maha dresseerija juures;
1 pall püsivuse puudumise eest eseme toomise eel;
5 palli, kui koer pärast käsklust “Apport!” jookseb eseme juurde, võtab selle, kuid pillab selle liikumisel maha ega too dresseerijale.

 

6. SUHTUMINE TOIDUSSE (KÄSUTA)

Dresseerija läheb koos koeraga kohtuniku juhendamisel koha juurde, kuhu on laiali laotatud toit ning laseb koeral vabalt liikuda, jälgides tähelepanelikult tema käitumist.
Kui koer püüab haarata maast toitu, on dresseerijal lubatud anda koerale keelav käsklus “Fu!”. Kohtuniku juhendamisel pakub koerale toitu võõras isik.

Dresseerija peab täpselt juhtima koera ja tähelepanelikult jälgima tema käitumist, et õigeaegselt ära hoida toidu söömist.
Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest – 10 palli.

Hinne alaneb:
1 pall hilinenud käskluse “Fu!” eest;
1-2 palli koera iga mittevajaliku mõjutamise eest;
1 pall, kui koer kardab dresseerijat;
1 pall oskamatu kiitmise eest;
2 palli tooruse eest koera suhtes (tugevad tõmbed, löömine).

Koer peab liikumise ajal ükskõikselt suhtuma laialilaotatud toidusse. Olles rihma otsas dresseerija jala juures ei tohi ta võtta toitu kõrvalise isiku käest.
Kõrgeim hinne koerale toidusse suhtumise eest – 10 palli.

Hinne alaneb:
2 palli iga keelava käskluse “Fu!” eest;
3 palli, kui koer haarab toitu, kuid pärast esimest käsklust “Fu!” viskab selle maha;
1/2 – 1 pall agressiivsuse eest rahulikult seisva abilise suhtes;
1-2 palli passiivse kaitsereaktsiooni eest toidu pakkumisel;
1/2 palli toidu juures pikaajalise seismise ja selle nuusutamise eest;
10 palli toidu söömise eest.

 

7. EBASOOVITAVA TEGEVUSE LÕPETAMINE (KÄSKLUS “FU!”)

Ebasoovitava tegevuse lõpetamist kontrollib kohtunik, olles eelnevalt dresseerijaga kokku leppinud, kas käsklust “Fu!” kasutatakse toidu pakkumisel (toitu pakub dresseerija ise), visatud eseme toomisel (koer peab eseme keelava käskluse järel maha pillama), dresseerimisülikonda riietunud või dresseerimisvarrukaid kandva abilise ründamisel (koer peab ründamise katkestama).

Dresseerija peab koera energiliselt juhtima ja eriti täpselt ning vastava häälekõlaga andma käskluse “Fu!”.
Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest – 10 palli.

Hinne alaneb:
1 pall häälekõla oskamatu kasutamise eest;
1 pall iga hilinenud mõjutamise eest käsklusega “Fu!”
1/2 – 1 pall iga mittevajaliku “Fu!” eest;
1/2 – 1 pall kriiskava ja venitatud “Fu!” eest;
2 palli koeraga toore käitumise ja koera löömise eest;
1 pall koera nõrga ja ebakindla mõjutamise eest.

Koer peab esimese keelava käskluse “Fu!” järel lõpetama ebasoovitava tegevuse. Kõrgeim hinne koerale keelava käskluse “Fu!” täitmise eest – 10 palli.

Hinne alaneb:
2 palli iga korduva käskluse eest;
1-2 palli passiivse katisereaktsiooni ilmnemise eest keelava käskluse andmisel;
1-2 palli, kui koer liigselt ärritub ega lakka haukumast pärast katse sooritamist;
10 palli, kui koer reageerib nõrgalt keelavale käsklusele ning mitu korda ei täida seda.

 

8. POOMI JA REDELI ÜLETAMINE (KÄSKLUS “EDASI!”, “MINU JUURDE!” VÕI “SIIA!”)

Mõlemaid võtteid kontrollitakse kompleksselt.
Dresseerija liigub koos koeraga poomi juurde ning peatub sellest 1 m kaugusel. Pärast nõutud püsivusaega annab ta käskluse “Edasi!” koos suunava žestiga. Samal ajal, kui koer ületab poomi, liigub dresseerija poomist paremal pool umbes 1 m kaugusel koera taga. Kui koer on poomi ületanud, kutsub dresseerija ta oma kõrvale ning liigub redeli juurde. 1m kaugusel redelist paneb ta koera istuma ning pärast nõutud püsivusaega annab käskluse “Edasi!” koos suunava žestiga, ise aga jääb paigale.

Dresseerijal ei ole lubatud koera upitada ega toetada riistadel. Ta peab energiliselt koera juhtima, andma täpseid käsklusi ja suunama teda žestidega.
Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest – 5 palli iga võtte eest.

Hinne alaneb:
1 pall koera loiu juhtimise eest;
1/2 palli iga moonutatud käskluse või žesti eest;
1/2 palli koera mitteõigeaegse kiitmise eest;
1 pall ebatäpse käskluse või žesti eest;
2 palli mõjutamisvahendite eest, mida ei ole määrustikus ette nähtud

Koer peab kohe pärast dresseerija käsklust ja žesti ronima iseseisvalt poomile ja redelile, need peatumata ja kindlalt ületama ning dresseerija käskluse peale tulema tema vasaku jala juurde.
Kõrgeim hinne koerale iga võtte sooritamise eest – 5 palli.

Hinne alaneb igal võttel eraldi:
1/2 palli iga korduskäskluse või -žesti eest;
1 pall püsivuse puudumise eest riistade ületamise eel;
1 pall iga ebaõnnestunud ületamiskatse eest;
1/2 palli liialt aeglase ja ebakindla liikumise eest poomil ja redelil;
1/2 palli poomi või redeli ületamise eest käskluseta.

 

9. BARJÄÄRI JA AIA ÜLETAMINE (KÄSKLUSED “BARJÄÄR!”)

Dresseerija peatub koos koeraga 3 m kaugusel tõkkest ning pärast teatud püsivusaega saadab koera käsklusega “Barjäär!” tõkete ületamisele. Samal ajal kui koer ületab tõkkeid, liigub dresseerija tõkkeist paremale poole ning kutsub koera oma juurde. Dresseerijal ei ole lubatud koera abistada tõkete ületamisel.

Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest, iga võtte eest eraldi – 5 palli.

Hinne alaneb igal võttel eraldi:
1 pall koera loiu juhtimise eest;
1/2 palli iga korduskäskluse või -žesti eest;
1/2 palli koera oskamatu kiitmise eest;
1 pall ebatäpse käskluse või žesti eest;
1/2 palli tõkete ületamise eest käskluseta;
2 palli mõjutamisvahendite eest, mida ei ole määrustikus ette nähtud.

Koer peab dresseerija esimese käskluse või žesti peale hüppama üle aia, ilma et oleks seda käppadega puudutanud, ning vabalt ületama barjääri. Pärast tõkete ületamist peab ta kohe esimese käskluse järel tulema dresseerija juurde.
Kõrgeim hinne koerale iga võtte sooritamise eest – 5 palli.

Hinne alaneb:
1/2 palli iga korduskäskluse või -žesti eest;
1/2 palli püsivuse puudumise eest enne tõkete ületamist;
1 pall iga ebaõnnestunud ületamiskatse eest;
1/2 tõkete ebakindla ületamise eest (ripub barjääri ülemisel serval, puudutab aeda käpaga).

 

10. SUHTUMINE LASUSSE

Dresseerija paneb koera istuma ja eemaldub temast 15 m kaugusele. Pärast ettenähtud püsivusaega tulistab abiline, kes on koerast 10-15m kaugusel, kohtuniku käskluse peale stardipüstolist. 10-15 sekundi möödumisel läheb dresseerija koera juurde.

Kõrgeim hinne dresseerijale koera juhtimise eest – 10 palli.

Hinne alaneb:
1 pall koera ebakindla mõjutamise eest;
1 pall koera oskamatu kiitmise eest;
1 pall koera hilinenud mõjutamise eest;
1-2 palli toore ja häbematu käitumise eest koeraga.

Koer peab kartmatult suhtuma lasusse ning säilitama istuva asendi, kuni dresseerija tuleb tema juurde.
Kõrgeim hinne koerale suhtumise eest lasusse – 10 palli.

Hinne alaneb:
1 pall asendi muutmise eest;
2 palli, kui koer liigub dresseerija suunas, kuid peatub esimese käskluse peale;
1 pal agressiivsuse eest tulistaja suunas, mis aga lakkab kohe esimese keelava käskluse järel;
3 palli, kui koer läheb dresseerija juurde või tungib tulistajale kallale, vaatamata käsklusele;
10 palli, kui koer läheb kohalt ning dresseerija juurest.

 

 

2 kommentaari “Aasta oli siis ’75…

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s